TÜLİN ONAT RESMİNİN DİLİ, SÖYLEMİ

Prof Dr. Ümran Bulut

Resim sanatının Batı kökenli gelişimi bazı belirgin resimsel öğelerle açıklanabilir. Çoğu kez izm ve ekol olarak adlandırılan bu özellikler aynı zamanda da birçok yörünge ve yönerge içerirler. İzmler ve ekoller özellikle figüratif resim geleneğinde tek üretim dayanağı olmuşken soyut sanat dikkat çekici farklılıklarıyla öznel bir dili öngörmüştür. Soyut resmin kaynağında doğaya benzetme endişesi yoktur, hikaye yoktur,
imgesellik yoktur; resim yapmak beyinsel bir süreç işidir, doğaldır. 1900' lerin başında oluşan bu
bilgi ve bu eğilim aralıksız süre gider ve günümüzde de kullanılır. Özgün resim yapma farkındalığı kazandıran soyut resim dili öncelikle alışılmış tüm görüntülerden sıyrılmayı önerir. Yeni formlar, yeni derinlikler, yeni renk- ışık lekeleri, yeni ritimler, yeni armoniler...
Ressamlar soyut anlayışlarında öz- biçim birlikteliğini destekleyecek renk ve doku armonilerini kendileri belirlerler. Teknik araçları da kendileri seçerler ve uygularlar. Böylece resim yapmak tam bir özgürlük alanı olur. Tıpkı T. Onat'ın soyut resimlerinde görüldüğü gibi daima özgün bir görüntüyle buluşmayı önerirler Ritmik arayışlarda, geometrik biçimlerde ya da tanımsız farklı lekelerde, hareketlerde, bölümlerde ve çizgilerde.
Dokusal bir parça ya da bir yarık veya bir biçim defalarca ve belli yönlerde aralıklarda sıralanarak,serpiştirilerek Onat resminin kurgusunu oluşturabilir. Yinelemeliyiz ki; Onat'ın hiçbir şekli anlatımının bir simgesi ya da imgesi değildir. Parçalar sadece tekil varlık alanından çıkıp bütüne varmaya kilitlenmiş ayrıntılardır. Yarıklar ve kesilenler yüzeyi en derin bölgeye doğru derinleştirirken bir başka tuvalde yüzeyde ve sürekli başka alanlara yönlenecek birçok yolun önünü açabilirler. Adeta oyun oynarlar, dans ederler. Onlar için durmak hiç yoktur. Tekrarlar ve süreklilikle önemli bir hareketlilik kazanan yüzeyler için genelde uygulanan tek renklilik bir anlamda sadeleştiricidir. Bu noktadaki amaç, az olandan yola çıkıp ritmi hızlandırmak ve bütüne ulaşmaktır. Parçaların yönlenişine göre sonsuzu çağrıştıran bir düzendir Onat' in resmi. Sonsuzluk arayışıdır. Renklere gelince, onların psikolojik özelliklerine birer gönderme ile yaklaşılmalıdır. Neden en derinlerde morlar var diye sormak, bir konuya kolayca açıklık getirebilir, mavilerin en sakinleştirici etkileri ya da neden yaldız kullanılmıştır, düşünülür.
Tülin Onat resmi ile bazen karmaşanın en dibinde, bazen çığlığın doruğunda hissetmek bazen de müziksel bir tını harmonisini yakalamak en doğal yaklaşımdır; öyle de olur.

yazılar