T.O Alıntılar

Canan Beykal

Tülin Onat'ın yaptığını geleneksel yanılsama yöntemlerinden çok, Man Ray'in rayografîarsna benzetmemiz mümkündür. Man Ray'ın rayogramla yaptığının sorumlusu ışıksa, Tülin Onat'da boyadır sorumlu olan. Tuvalin kendisi eğer, alıştığımız gibi imgeleri, formları, nesneleri taşımıyorsa o halde neleri taşıyor? O, bu dönem resimlerine "nesne-tuval" diyor. O zaman bu nesne-tuvallerin asıl kahramanı boya olmaktadır. Tuval sadece boyanın taşıyıcısı olarak gereklidir. Bu tuvaller tek bir birimden sonsuz sayıda çoğalabilirler, içinde yer aldıkları mekanın zeminini, tavanını, köşelerini ve sütunlarını yeniden oluşturan modüler bir yapıdadırlar. Mikrokozmozdan makrokozmoza ulaşabilen bu nesne -tuvaller, soyut sanatın bildik form-espas sorunlarından da farklı anlamlar yüklenirler.

Tülin Onat maddesel gerçeklikleri örneğin çivileri, taşları, metal tel şeritleri, yaprakları oldukları gibi betimlemeye muktedir olduğuna kuşku duyulmayan elinin hüneriyle ve buna uygun boyama tekniğiyle gerçekleştirmiyor ve bizim sadece hayalet görüntülerle yetinmemizi istiyor. Bu resimler karşısında, bugün unuttuğumuz o bilinçsiz çocukluk günlerimize geri döner ve Berenson'un belirttiği gibi üçüncü boyutu algılayabilmek için dokunma duyumuza öncelik veririz. Bu resimler karşısında biz, tıpkı aynadaki dünyaya bakan ve onun arkasına dokunmadıkça onları gerçekdışı olarak kabul edemeyen çocuk gibiyizdir.


Dorethe Stompel Hürriyet Gösteri, Aralık 1995

...Tülin Onat mekan ustasıdır. O bu mekanı yalnız resiımerinin içeriği olarak değil, aym zamanda uğrunda ve içinde resimlerinin yaşadığı bir alan olarak kullandı. Yani resimleri ile yeniden biçimlendirdi, belki de bir ölçüde ilk kez yarattı...

Ekin Onat Von Merhart

Onat’ın resimleri, sanatçının öz ve yüzeyin ilişkisini akıl ve duygu beraberliği ile nasıl da akıcı bir
biçimde çözmüş olduğunu gösterir bizlere. Bu minimal fakat dinamik bakış resim yüzeyini yoğun bir
içerikle doldurur, var olmanın en yalın sevincini duyumsatır. Bu içsel bir yolculuk aslında. Onat’ın
ifade şekli, ölçülü bir dışavurum.

Fatma Saka

Tülin Onat, sanatına özgü formları, mekan üzerindeki arama ve buluşları ile Türk resmine özgün bir soluk getirmiştir. Yapıtlarındaki soyut - somut çatışması içinde ortaya çıkan biçimler, Kosmos'un minimalize edilmiş halidir.

Dr. Kıymet Giray Sanat Çevresi, Mart 1993

Tülin Onat, kuşkusuz Malevich'in karşıt renkler ve değişik boyutta üst üste gelen biçimlerle yöneldiği süprematist araştırılarının esinlerini, uzamsal boşluklarda, yüzeysel yanılsamalara ulaştıran Fontana'nm düşünsel ve içeriksel özlerini tanımaktadır. Sanat biçimini belirlerken, bu değerlere ilişkin araştırılarda yapmış olmalıdır. Sonuçta, gerek yüzey üzerinde derinlik ve kabartma sanısı uyandıran ve bilimden üretilen birimlerin çarpıcı yanılsamalarını boyasal, dokunun teknik anlatımıyla gerçekleştirilen bir özelliği yakalar yapıtlarıyla.

Mahmut Nüvit

Tülin Onat, "plastik sanatlar" kavramı içinde plastikte ifadesini bulan ve adeta bizi Parnasius ve Zeuksis tartışmalarına kadar götüren.gerçeklik sorununa.günümüzde verilebilecek cevabı araştırmakta. Onat, plastik sanatların, mücessemlik, mekan derinliği gibi, Giotto kadar eski en temel kaygılarına ve bunu sağlayacak teknik öğelere eğiliyor, uzunca bir sûreden beri.

Şeyma Halkalı Kara

Tülin Onat'ın resimlerine kulak verelim! Bu resimleri duymak için sessizliğe ihtiyacimiz var. Toprağın, doğanın müziğini dinleyen eski şaman büyücülerinin sükunetine ihtiyacimiz var. Yıldız haritalarını çizen eski Mısırlı alimlerin evrenin sesini dinlerlerken gösterdikleri dikkate ihtiyacimiz var. Kısacası bu hızla nereye varacağımızı bilmeden koştuğumuz hayatta, durup düşünmek, kendimize karşı olan savaşı bitirmek için, doğayı gerçekten yeniden yaşayıp hissedebilmek için bir mola almaya ihtiyacımız var. Tülin Onat'ın hatırlattığı doğanın seslerini duymaya ihtiyacımız var.

Prof. Dr. Ümran Bulut

Onat’ın hiçbir şekli anlatımının bir simgesi ya da imgesi değildir. Parçalar sadece tekil varlık alanından çıkıp bütüne varmaya kilitlenmiş ayrıntılardır. Yarıklar ve kesilenler yüzeyi en derin bölgeye doğru derinleştirirken bir başka tuvalde yüzeyde ve sürekli başka alanlara yönlenecek birçok yolun önünü açabilirler. Adeta oyun oynarlar, dans ederler. Onlar için durmak hiç yoktur. Tekrarlar ve süreklilikle önemli bir hareketlilik kazanan yüzeyler için genelde uygulanan tek renklilik bir anlamda sadelestiricidir. Bu noktadaki amaç, az olandan yola çıkıp ritmi hızlandırmak ve bütüne ulaşmaktır. Parçaların yönlenişine göre sonsuzu çağrıştıran bir düzendir Onat' in resmi.

Vural Yıldırım Sanat Çevresi, Mart 1987

...Hep hareketli ve dinamik görünümü ile sanki hiç yorulmaz, enerji doludur. 
...Hocadır, annedir, sanatçıdır ve Tülin her yönü ile çağdaş kadının bir görüntüsüdür.yazılar